5G PPP i INSTRUMENT PER A PIMES, programes de rellevant interès

Com ja vam anunciar a la passada Netletter, H2020 ja està en marxa. Tot i així, és important emfatitzar algunes de les parts del nou programa H2020.

Els nous programes 5G PPP i PIMES tenen especial rellevància i interès, sobretot per a i2CAT, que estem oberts a establir col•laboracions amb la comunitat empresarial i de recerca. Aquest article serveix com a presentació general d’aquests programes, oferint així la possibilitat de debatre’ls més profundament amb el nostre equip professional. 

El programa 5G-Infrastructure-PPP és una iniciativa conjunta entre la indústria europea de les TIC i la Comissió Europea, amb un pressupost d’1,4 bilions d’euros, que vol redefinir la infraestructura i crear la propera generació de xarxes i serveis de comunicació que proporcionin connectivitat ubiqua ultra ràpida i prestació de serveis sense problemes en qualsevol circumstància.

La seva visió és que d’aquí deu anys, les telecomunicacions i la informàtica s’integrin cap a una infraestructura ubiqua comuna amb una capacitat molt alta, apte per accedir-ne tant des de fixes com mòbils. Es basarà en un objectiu general, hardware programable i d'alt rendiment que oferirà recursos per al transport, enrutament, emmagatzematge i execució. Els elements de la xarxa esdevindran un equipament “equivalent a un ordinador” que reunirà els recursos programables, interfícies i funcions basades en les tecnologies de virtualització.

Aquest programa té un conjunt de reptes tecnològics clau específics. El desenvolupament de les noves xarxes de comunicació depèn de l'aparició de estàndards acceptats a nivell mundial per tal de garantir la interoperabilitat, les economies d'escala amb un cost assequible per al desplegament del sistema i per als  usuaris finals. Aquesta associació aspira a tenir la indústria europea impulsant el desenvolupament de normes 5G i desenvolupar i explotar almenys el 20% de les SEP 5G (patents estàndards essencials).

Els paràmetres següents són les noves característiques indicatives de xarxa que s'han d'assolir a nivell operatiu: 

  • Proporcionar una capacitat 1.000 vegades superior a l’àrea sense fils i oferir un potencial de serveis més variat respecte al 2010. 
  • Estalviar fins a un 90% d'energia per servei prestat. L’enfocament principal serà en les xarxes de comunicacions mòbils, on el consum de d’energia principal prové de la xarxa d'accés a la ràdio. 
  • Reduir la mitjana del temps de cicle de creació de servei de 90 hores a 90 minuts. 
  • Crear una Internet segura, fiable i confiable amb un temps d'inactivitat "zero" per a la prestació de serveis 
  • Facilitar desplegament de gran densitat d'enllaços de comunicació sense fils per connectar més de 7 trilions de dispositius sense fils que utilitzen més de 7 bilions de persones. 
  • Habilitar la privacitat controlada per usuari avançat.

Aquesta nova xarxa d'alta qualitat serà dirigida a través d'un marc de gestió escalable que permet el desplegament ràpid de noves aplicacions, incloent aplicacions basades en sensors, amb una reducció de les despeses operacionals de gestió de xarxa en almenys un 20% en comparació amb l'actualitat.

A més, s’hauran de proporcionar noves mètriques de seguretat i autenticació, més lleugeres però robustes, adequades a una nova era de serveis i xarxes ubiqües virtualitzades amb dominis múltiples.

L’altre programa es l’Instrument per a PIMES (SME instrument). El seu objectiu és finançar la innovació d'alt potencial. Proveït d'aproximadament 3 bilions d’euros de finançament durant el període 2014-2020, l’Instrument per a PIMES ajuda a les PIMES amb un alt potencial per desenvolupar idees innovadores i pioneres sobre productes, serveis o processos que estiguin preparats per fer front a la competència del mercat global. Disponible només per a les petites i mitjanes empreses, les quals poden tot i així organitzar un projecte de la manera que millor s'adapti a les seves necessitats de negoci, el que significa que la subcontractació no està exclosa. Aquest nou programa ha obert una nova via per a la innovació a través d’un suport per etapes, progressiu i gratuït.

L’instrument per a PIMES recolza les activitats properes al mercat, amb l’objectiu de donar una bona empenta a la innovació més avançada. El principal objectiu d’aquest programa son les PIMES altament innovadores, que tinguin una clara ambició comercial i un important potencial de creixement i internacionalització. L'instrument PIMES es divideix en diferents fases (explicat més endavant) i es composa de diferents convocatòries. Si bé l'accés a la fase 2 sempre ha estat conseqüència d’haver tingut èxit en la convocatòria de la fase 1, aquest cop és diferent. Atès que és la primera convocatòria, les propostes de projectes que participen directament a la fase 2 no han de ser necessàriament projectes que hagin tingut èxit participant en la fase 1. D’aquesta manera, s’acceptarà qualsevol proposta procedent d'una PIME, encara que no s’hagi presentat abans a la fase 1. 

La primera convocatòria per a PIMES (fase 1) comença el 10 de juny, però n’hi hauran més, concretament dos per a la fase 1 durant 2015, i una altra per a la fase 2.

L’Instrument per a PIMES ofereix a les petites i mitjanes empreses: 

  • Subvencions a la innovació empresarial per a fins d'avaluació de viabilitat (fase I opcional): 50.000 euros (suma global) per projecte (70% del cost total del projecte); 
  • Subvencions a la innovació empresarial per a fins de desenvolupament d'innovació i demostració (possible fase II): una quantitat en el rang indicatiu entre 500.000 i 2,5 milions d’euros (70% del cost total del projecte, per regla general); 
  • Coaching empresarial gratuït (opcional en les fases I i II), per tal de donar suport i millorar la capacitat d'innovació de l'empresa i ajudar a adaptar el projecte a les necessitats estratègiques de negoci; 
  • Accés a una àmplia gamma de serveis de suport a la innovació i proporcionar l'accés al finançament de risc (sobretot en la fase III opcional), per facilitar l'explotació comercial de la innovació.

Aquests fases són les següents:

Avaluació de la viabilitat (fase 1)

La subvenció està disponible per: analitzar i avaluar la viabilitat tècnica i el potencial comercial d'una innovació revolucionària que una empresa vulgui explotar i comercialitzar. Les activitats finançades podrien ser: avaluació de riscos, disseny o estudis de mercat, estudi de la propietat intel•lectual; l'objectiu final és llençar al mercat un nou producte, servei o procés, possiblement a través d'una aplicació innovadora de les tecnologies existents, de metodologies o processos empresarials. 

El projecte s’ha d’adaptar a l'estratègia de negoci, ajudant al seu creixement intern o centrat en una oportunitat de negoci transnacional.

Projecte d’innovació (fase 2)

La subvenció està disponible per: projectes d'innovació recolzats per un pla estratègic de negoci sòlid (potencialment elaborat i subvencionat parcialment a través de la fase 1 de l'instrument PIMES). 

Les activitats finançades en la fase 2 poden ser de diversos tipus: la creació de prototips, la miniaturització, l'ampliació a escala, disseny, verificació de rendiment, els assajos, presentacions, el desenvolupament de línies pilot, la validació de reproduccions de mercat, incloent altres activitats destinades a posar la innovació a disposició per a la inversió i la maduresa per a l’acceptació de mercat.

Comercialització (fase 3)

Per tal de facilitar l'explotació comercial de les activitats d'innovació resultants de la fase 1 o fase 2, es proposaran activitats específiques, que poden incloure el suport a la preparació per invertir en un desenvolupament més extens, contactar amb inversors privats i clients a través de les activitats de corretatge, assistència per sol•licitar més finançament de risc europeu, i un ventall d’activitats i serveis de suport a la innovació oferts a través de la Enterprise Europe Network (EEN). 

En cas d’estar interessats en rebre suport o participar en qualsevol d'aquests programes, no dubtin en contactar amb i2CAT, que els oferirà tot el seu suport i col•laboració.

Facebook Twitter Twitter More...