El futur del sistema d’innovació català (2ª part)

“La Quàdruple Hèlix”, què vol dir? 

La RIS3CAT, com totes les estratègies d'especialització intel·ligent actuals a Europa, reprodueix el text dels documents europeus que promouen aquest nou enfocament. El problema és que aquest nou model, anomenat quàdruple hèlix, no sembla influir gaire als nostres responsables polítics locals que segueixen creient en un sistema d'innovació impulsada pels vells actors de la Triple Hèlix, empreses, centres de recerca i administracions públiques.

Tot i així, els sistemes d'innovació estan canviant radicalment durant els últims anys amb l'arribada d'Internet. Una infraestructura digital oberta està permetent l'obertura dels sistemes d'innovació. El que està passant, en paraules del professor del MIT, von Hippel, se’n diu "democratització de la innovació". La quàdruple hèlix és l'expressió d'aquest canvi. Cada vegada més sentirem a parlar de "innovació impulsada pel ciutadà", "co-creació", "crowdsourcing", "innovació orientada a l'usuari", entre d’altres. Aquesta és la novetat en la literatura de la innovació.

Així que a la Guia d'Estratègies de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent, redactada per l'IPTS de la Comissió Europea, es poden llegir els 4 pilars de les estratègies d'especialització intel·ligent:

Les 4 C de l’especialització intel·ligent

  • Priorització (Choices) i massa crítica (Critical mass): Selecció d’un nombre limitat de prioritats en funció de les fortaleses i de l’especialització internacional – evitar la duplicació i la fragmentació a l’Àrea de Recerca Europea – concentrar les fonts de finançament que garanteixin una gestió pressupostària més eficaç
  • Avantatges competitius (Competitive Advantage): Reforçament dels avantatges competitius, mobilització de talent i ajust de les capacitats R+D+i d’acord amb les necessitats i les capacitats del teixit empresarial
  • Connectivitat i clústers (Connectivity and Clusters): desenvolupar clústers a nivell mundial i proporcionar àmbits per enllaços intersectorials internament a la regió i externament, que impulsin la diversificació tecnològica especialitzada – fer coincidir el que tu tens amb el que la resta té
  • Lideratge col·laboratiu (Collaborative Leadership): sistemes d’innovació eficients com a sinergies col·lectives basades en la implicació de tots els actors publico-privats (quàdruple hèlix) – plataforma experimental per donar veu a sospitosos inusuals1.


Els "sospitosos inusuals" són només un terme imprecís per obrir les estratègies d'especialització intel·ligent a tots els actors més enllà dels sospitosos habituals de la Triple Hèlix que ha definit durant dècades què és i què no és la innovació.

En termes més explícits, el grup d'estratègia d’especialització intel·ligent pren posició a favor del nou model en contra dels vells: "Concretament, per tal de garantir un procés empresarial de descobriments basat en un espai més dinàmic i real que generi experimentació i avenços intensius, cal que les noves perspectives de la demanda, consagrades en la innovació orientada a l’usuari o grups d'interès dels consumidors, es representin juntament amb els intermediaris que ofereixen una perspectiva basada en el coneixement però orientada al mercat. Això vol dir que el model de gestió tradicional i d'acció conjunta de la triple hèlix, basat en la interacció entre el món acadèmic, les autoritats públiques i la comunitat empresarial, hauria d'ampliar-se per incloure un quart grup d'actors que representen un ampli ventall d'usuaris d'innovació, obtenint així el que s'anomena una quàdruple hèlix. És l’equivalent organitzatiu necessari d'una política d'innovació oberta i centrada en l'usuari, ja que permet un millor enfocament en la comprensió de les necessitats latents del consumidor, i una participació més directa dels usuaris en les diferents etapes del procés d'innovació. Els processos de la RIS3 poden desenvolupar entorns amb aquest suport i utilitzar les activitats d'innovació centrades en l'usuari amb l'objectiu també de garantir millors condicions per a la comercialització dels esforços de R+D" (ibid: 38).

Finalment, el grup europeu va més enllà de la visió tradicional d’innovació recolzant una visió més àmplia: "La quàdruple hèlix permet una varietat d'innovacions que no tenen perquè estar clarament basades en la tecnologia o en la ciència, amb la intenció de complir amb el concepte ampli d’innovació dels fonaments de la RIS3, però això requereix una gran flexibilitat, l’adaptació dels processos, l'adquisició de noves habilitats, i la re-distribució potencial del poder entre les organitzacions " (ibid: 38)

La Fundació i2CAT ha liderat a Catalunya des de l'any 2006 aquesta visió de "política d'innovació oberta i centrada en l'usuari" per una senzilla raó: aquest és el model d'innovació que ve de l'era d'Internet. La nostra estratègia ha estat i continua sent ajudar a Catalunya a liderar a Europa i arreu del món aquest nou model d'innovació. Com a membres fundadors de la Xarxa Europea de Living Labs, hem treballat molt per promoure organitzacions basades interna i externament en la quàdruple hèlix a ciutats com Barcelona, Mataró, Cornellà, Vilanova i la Geltrú treballant en equip amb les institucions impulsades per ciutadans com Guifi.net o promovent recentment livinglabs a la ciutat de Barcelona amb el govern local. No obstant això, tot aquest esforç no ha estat reconegut a l'estratègia RIS3CAT, redactada pels actors tradicionals del sistema amb poca o cap participació dels "sospitosos inusuals”.

Tot i això, la realitat és tenaç i, finalment, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat el nou enfocament de la innovació impulsada pel ciutadà va progressant pas a pas. El fet que el nou director general prové d'un municipi amb una cultura de livinglabs està demostrant que, almenys des de la comunitat de IT, les coses es poden veure d'una manera diferent. L’estratègia SmartCAT que posa l'accent en aquest model d'innovació impulsada pels usuaris és possible i comptarà amb tot el suport de la Fundació i2CAT. Si en els anys 90 la Societat d'Internet va popularitzar el lema "Internet és per a tothom", ara podríem dir d'acord amb els nous temps, "la innovació és per a tots".

Facebook Twitter Twitter More...