PRISTINE

Programmability in RINA for European Supremacy of Virtualised Networks

Informacio

Descripció

La Internet com infraestructura global de comunicacions ha estat un èxit en la formació del món modern per la forma en què accedim i intercanviem informació. L'arquitectura d'Internet dissenyada en la dècada de 1960 ha estat recolzant fins ara una varietat d'aplicacions i oferint una sèrie de serveis però les aplicacions emergents exigeixen una millor qualitat, capacitat de programació, capacitat de recuperació i protecció. Qualsevol alteració de l'arquitectura d'Internet s’ha limitat a simples actualitzacions incrementals i plug-ins en lloc de canvis radicals introduint noves solucions. 

RINA es una nova arquitectura emergent de xarxes programable, centrant-se en el paradigma de la comunicació entre processos (Inter-Process Comunnication, IPC), que donarà suport a una alta escalabilitat, multi-homing, seguretat integrada, accés eficient a informació en temps real i funcionament en entorns dinàmics. El cor d'aquesta estructura de xarxa està formada i organitzada per blocs de contenidors anomenats "Distributed Information Facilities - DIF", on cada bloc té funcions programables segons els requeriments. Un DIF és vist com una estructura d'organització, que agrupa els processos d'aplicació que proporcionen serveis d'IPC i que es configuren segons les mateixes polítiques. La virtualització és un atribut fonamental de la pròpia arquitectura. Basant-se en els anteriors paràmetres fonamentals, PRISTINE pretén:

  • Dissenyar i implementar els components interns innovadors d'aquesta arquitectura emergent, que inclou funcions programables per: la seguretat dels processos de contingut i aplicacions, suport QoS i control de congestió en els nivells agregats, oferint protecció i resiliència, facilitant un enrutament topològic més eficient i una gestió multi-capa que s’encarrega de la configuració, rendiment i seguretat. 
  • Demostrar l'aplicabilitat i els beneficis d'aquesta estrategia i les seves funcions integrades en tres casos d'ús impulsats pels proveïdors de serveis i venedors en el consorci. Això assegurarà que les aplicacions i eines que desenvolupem siguin desplegables pels proveïdors.
Innovació

PRISTINE farà servir el prototip RINA sobre Ethernet i IP per als sistemes operatius Linux i FreeBSD com la seva línia de base inicial. Aquest prototip s’està desenvolupat activament pel projecte FP7 IRATI. La majoria dels socis d’IRATI (i2CAT, NextWorks i iMinds) també són socis de PRISTINE, per tant, el projecte preveu una estreta col•laboració entre ambdós projectes en relació amb el treball de prototips. WP2 prendrà el prototip i realitzarà dues activitats principals: disseny i desenvolupament del Software Development Kit (SDK) i un simulador (es tracta de dues peces de treball per separat). El SDK modularitzarà el prototip de línia de base i afegirà tota la infraestructura necessària perquè es puguin connectar i desconnectar diferents mòduls, de manera altres investigadors puguin programar el software sense haver de saber sobre el seu funcionament intern. El simulador serà un complement del prototip, ja que permetrà als investigadors i desenvolupadors obtenir una idea de com els seus complements treballaran en gran escala. 

Els Work Packages 3, 4 i 5 tindran el prototip amb el SDK i el simulador, i utilitzaran les eines per produir mòduls de software per connectar-se en el prototip, per a cada cas d'ús diferent. WP3 dissenyarà i desenvoluparà components per fer front al control de la congestió, l'assignació de recursos distribuïts i l’adreçament topològic. WP4 dissenyarà i desenvoluparà mòduls que s'encarregaran de l'autenticació, control d'accés, encriptació, coordinació de seguretat i fiabilitat. WP5 s'ocuparà dels mòduls de gestió multi-capa per a la configuració, el rendiment i la gestió de la seguretat. Cada WP utilitzarà un centre especialitzat, aportats pels socis, per tal de provar i verificar el software desenvolupat a nivell de components. A més, aquests workpackages utilitzaran el simulador per tal d'esbrinar com els mòduls desenvolupats es comportarien en gran escala, afegint el feedback en els seus dissenys i adaptant els mòduls on sigui necessari per reforçar el seu comportament a escala. 

WP6 agafarà els diferents components desenvolupats per WP 3, 4, 5 i els integrarà en un cas d’ús per cas d'ús. El resultat final serà tres solucions integrades, una per a cada cas d'ús: Distributed Cloud, Datacenter Networking i Network Service Provider. Totes les solucions faran servir el mateix software de base (el prototip de referència PRISTINE), però amb diferents components connectats en el prototip a través del SDK; demostrant la capacitat de programació i adaptació assolida pels resultats de PRISTINE.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
01/2014 a 06/2016
Finançament: 
3.337.000 €, FP7 ICT call 11 (2013)
Pressupost: 
5.034.966 €