IRINA

Investigating RINA as the next generation NREN and GEANT architecture

Informacio

Descripció

L'arquitectura de xarxa TCP / IP prevalent s'ha aplicat en una varietat de situacions per a las quals no s’havia dissenyat mai. Es requereix una nova arquitectura que suporti millor la computació distribuïda i exploti de forma efectiva la capacitat de transmissió en brut dels mitjans físics. IRINA proposa estudiar l'ús de RINA (Recursive InterNetwork Architecture), com a fonament de la pròxima generació NREN i les arquitectures de xarxa GEANT. IRINA persegueix els objectius següents: 

  • Fer un estudi comparatiu entre RINA i l'estat de les arquitectures de xarxa més avantguardistes i més rellevants dins de la investigació, especialment centrant-se en les necessitats particulars de l'entorn d’investigació en xarxa. 
  • Dur a terme un estudi de cas d'ús sobre quina seria la millor manera d’utilitzar RINA en l'escenari NREN, considerant diferents opcions d'implementació, i mostrant els beneficis que RINA pot aportar en termes de multi-homing, mobilitat, qualitat de servei, capacitat de programació, virtualització i gestió de xarxa. 
  • Mostrar una prova de laboratori de l'estudi del cas d'ús, utilitzant una versió personalitzada del prototip RINA que està desenvolupant el projecte FP7 IRATI i les instal•lacions experimentals aportades pels socis del projecte. 
  • Involucrar la comunitat NREN i GEANT en les diferents etapes del projecte, per tal de discutir l'enfocament del projecte, els resultats i obtenir feedback important. L'organització d'un workshop  d'arquitectures de xarxa en cooperació amb GN3 + JRA1 serà un instrument clau per aconseguir aquest objectiu. 


Els membres del consorci IRINA tenen una llarga llista d'experiències satisfactòries en investigació d’arquitectures de xarxa, tant des del punt de vista teòric com del experimental. En particular, tots els socis del projecte són membres clau en la investigació i el desenvolupament de l'arquitectura RINA. La participació en G3+ permetrà als socis IRINA exposar a la comunitat NREN i GEANT el gran potencial de RINA, concretament permetent una unificació completa de la computació i la xarxa distribuïda.

Innovació

IRINA aplicarà l'arquitectura RINA a l’entorn GEANT i NREN, integrant de forma efectiva els serveis de computació distribuïda científics amb la capacitat prima subministrada per l'última generació d'equips de transmissió i commutació. L'enfocament adoptat pel consorci IRINA és començar partint de la base que RINA és el millor enfocament per a la pròxima generació GEANT i arquitectures de xarxa NREN, i utilitzar la proposta per demostrar-ho (comparant RINA amb l'arquitectura actual i la gran majoria de propostes innovadores i analitzant com les NREN i GEANT podrien explotar millor RINA). 

IRINA estudiarà les arquitectures de xarxa més rellevants proposades fins ara, i les analitzarà prenent com a punt de partida l'arquitectura actual. Les aportacions dels diferents proponents de noves arquitectures de xarxa, així com les de la comunitat NREN i GEANT (incloent l’acadèmica i la industrial) es tindran en compte per al treball d'anàlisi. 

IRINA organitzarà un workshop d'arquitectura de xarxa en cooperació amb JRA1, amb l’objectiu de reunir als partners de la comunitat GEANT i NREN més rellevants – implicant l’acadèmica i industrial. IRINA també discutirà el treball del projecte i recollirà l'opinió de la comunitat de xarxes científiques durant la TERENA Networking Conference 2014. 

IRINA es centrarà en l'arquitectura RINA com el millor enfocament per a les arquitectures NREN i GEANT. El consorci IRINA creu que la comunitat NREN pot tenir un paper fonamental en la creació de prototips de la propera generació de xarxes impulsades per RINA, i pot aprofitar el marc d'Horizon 2020 per tal de fer la transició progressivament del treball conceptual al desplegament. 

IRINA presentarà els beneficis de l'ús de RINA a l'entorn de les xarxes GEANT i NREN mitjançant la realització d'una prova de laboratori utilitzant el prototip FP7 IRATI RINA i la infraestructura experimental aportada pels socis, interconnectats mitjançant GEANT i NREN.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
12/2013 a 03/2015
Finançament: 
149.955 €, GEANT3+ Open Call ( 2013)
Pressupost: 
199.940 €