RFID-Printed-Electronics

RFID Printed Electronics

Informacio

Descripció

El projecte consisteix en obtenir un sistema basat en tecnologia RFID i Printed Electronics que aporti una solució a les necessitats actuals dels centres hospitalaris en els aspectes de gestió, localització i ubicació de pacients. Es desenvoluparà una aplicació que permetrà visualitzar la ubicació d’objectes, ja siguin persones o materials dins de les instal·lacions d’un hospital, a partir de la informació rebuda d’un middleware de posicionament basat en tecnologia RFID actiu.

L’objectiu global del present projecte és el desenvolupament d’un sistema biomèdic personal que permeti la localització i traçabilitat d’una persona a la vegada que es monitoritzen les seves senyals biomèdiques en un entorn indoor. Per aconseguir aquestes funcionalitats, es desenvoluparà una petita polsera combinant la tecnologia Printed Electronics i la tecnologia RFID que serà capaç de comunicar-se amb una xarxa inalàmbrica que es desplegarà en un entorn interior. Aquest dispositiu serà l’encarregat de rebre tota la informació dels sensors biomèdics que el pacient requereixi i serà enviada directament al HIS (Hospital Information System) o a un sistema d’informació complementari. L’enviament es realitzarà mitjançant el desplegament d’una xarxa inalàmbrica de característiques MESH, és a dir, autoconfigurable i de fàcil ampliació i escalabilitat. Un cop la informació sigui centralitzada, el sistema serà capaç de desenvolupar serveis, uns en temps real i uns altres a posteriori després d’aplicar certs càlculs.

Projecte cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (TSI-020110-2009-367).

Innovació

La novetat tecnològica més important del sistema a desenvolupar en el present projecte ve donada per la introducció de la tecnologia PRINTED ELECTRONICS per al desenvolupament de solucions RFID, aplicat en sistemes de localització indoor. Així doncs, des d’un punt de vista tecnològic, podem destacar tres novetats.

 • Tecnologia RFID activa.
 • Tecnologia Printed Electronics.
 • Sistema de localització interior.

Des d’un punt de vista funcional, el sistema es caracteritzarà per les següents funcionalitats:

 • Localització: els pacients del centre hospitalari podran ser localitzats en un perímetre prèviament traçat, amb una exactitud elevada de 2-3 metres.
 • Traçabilitat: el sistema serà capaç d’oferir una traçabilitat del diferents llocs i temps per on ha passat el pacient, a fi de poder saber de forma detallada els temps i on ha estat durant la visita al centre.
 • Monitorització: les constants dels pacients podran ser monitoritzades en temps real per prevenir possibles actuacions, ja que els sistema incorporarà una alarma en cas que sigui necessari. Aquestes constants podran ser discretes i en una primera fase de desenvolupament es limitarà a constants no crítiques i no invasives.
Problemàtica

Actualment, els sistemes d’identificació i seguiment utilitzats en entorns sanitaris estan basats en el sistema de codi de barres. Aquesta solució no permet portar a terme un procés de localització dels pacients i usuaris dins dels diferents serveis, amb l’objectiu de millorar la seva gestió i eficiència d’ús i incrementar, en definitiva, la qualitat assistencial.

Considerant el fet de que la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC) en el sector d’atenció sanitaris ha suposat una gran millora en els processos interns dels centres i que els sistemes de localització exteriors (com per exemple el GPS) no funcionen en entorns d’interior, ens trobem en un moment ideal per desenvolupar una solució a la problemàtica presentada, desenvolupant un sistema de posicionament o localització en interior basats en la tecnologia RFID.

Entitats
 • Proengsoft
 • Fores
 • i2CAT
 • Novatec
 • Argentviu
 • UAB
 • Aida centre
Duració: 
05/2009 a 09/2013