RINA prototype

Recursive InterNetwork Architecture prototype

Informacio

Descripció

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar i demostrar el primer prototip de l’arquitectura RINA. Creada pel pioner d’Internet John Day, RINA proporciona una teoria general sobre l’arquitectura de xarxes. El desenvolupament d’aquest primer prototip, consistent en una sèrie d’overlays sobre xarxes IP, està dividit en tres fases de creixent complexitat. La primera fase consisteix en dos sistemes directament connectats a través d’una xarxa IP, i estarà centrada en desenvolupar la infraestructura bàsica i la interfície amb les aplicacions. La segona fase (4Q 2011) consisteix en N sistemes directament connectats a través de la mateixa xarxa IP, i es centra en els mòduls per a disseminar i compartir la informació dinàmica entre els membres de la xarxa. Finalment, la tercera fase permetrà tenir diverses capes sobre diferents xarxes IP, centrant-se en el desenvolupament del protocols de transport de RINA.

Innovació

RINA proposa un nou model com a arquitectura base per a dissenyar i implementar les xarxes de computadors. Aquesta arquitectura conté molts elements innovadors, tals com:

  • La definició de capa com a aplicació distribuïda que proporciona una funcionalitat de comunicación entre processos.
  • La recursivitat de l’arquitectura, que permet que existeixin tantes capes com el dissenyador de la xarxa consideri oportú. Ara bé, cada capa implementa els mateixos protocols amb una configuració diferent.
  • La proposta d’una arquitectura de noms i adreces completa per a una xarxa de computadors.
  • La separació entre mecanismes i polítiques (part fixa i part configurable) en els protocols de transport de dades permet definir un sol protocol de dades configurable vàlid per a tots els escenaris.
Beneficis

Com a nova arquitectura per a dissenyar i construir xarxes de computadors, RINA impacta tant a l’usuari final com als varis sectors de la indústria de les xarxes de computadors i l’ecosistema que els envolta (fabricants d’equips, operadors, dissenyadors d’aplicacions distribuides).

RINA permet obtenir xarxes d'ordres de magnitud més senzilles i, per tant, més econòmiques de construir i d’operar. Al mateix temps, proporciona multi-homing, mobilitat, multicast i qualitat de servei als usuaris. El projecte permetrà obtenir un primer prototip per a demostrar els beneficis de RINA, refinar les especificacions i comprendre com interoperar amb TCP/IP.

Entitats
Àrea: 
Duració: 
05/2010 a 12/2012
Finançament: 
Propi
Pressupost: 
50.000